การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

Date

ชื่อหนังสือ :

การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

ชื่อผู้แต่ง :

เดชา เดชะวัฒนไพศาล

เลขเรียก :

658.3 ด841ก 2563

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ อาทิ บทบาทและความรับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนการสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนเส้นทางอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน และภารกิจด้านพนักงานสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้เขียนได้สอดแทรกงานวิจัย กรณีศึกษา หรือตัวอย่างวิธีการปฏิบัติร่วมสมัยที่สอดคล้องกับแต่ละประเด็น เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพและสามารถเชื่อมโยงพื้นฐานแนวคิดเพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย