ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา

Date

ชื่อหนังสือ :

ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา

ชื่อผู้แต่ง :

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี

เลขเรียก :

658.4092 ช446ภ 2561

รายละเอียด :

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นําตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้นําเสนอตัวอย่างของผู้นํา และผู้บริหารองค์การ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่บทแต่ละตอนเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพจากของจริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้สอดแทรกคําถามเพื่อการอภิปราย กิจกรรมท้ายบท และกรณีศึกษาในแต่ละบทเพื่อประโยชน์ในการประยุกต์สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย