นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในประเทศไทยและประเทศที่คัดสรรเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

Date

ชื่อหนังสือ :

นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในประเทศไทยและประเทศที่คัดสรรเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

ชื่อผู้แต่ง :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เลขเรียก :

371.3078 ส691น 2564

รายละเอียด :

หนังสือให้ความรู้ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ครูนักเรียน และชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (Model)

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย