ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Date

ชื่อหนังสือ :

ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ชื่อผู้แต่ง :

ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขเรียก :

959.7 ข291 2551

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศเวียดนาม ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่สำคัญ
อุตสาหกรรมน้ำมันของเวียดนาม เวียดนามกับ WTO และการลงทุนจากต่างชาติ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และแนวทางปฏิบัติ การปฏิรูปการศึกษา และบุคคลสำคัญของเวียดนาม

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย