Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

สำนักหอสมุด ขอขอบพระคุณ อ. ซู เหวินเจ๋อ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มอบหนังสือเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับสำนักหอสมุด เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นประโยชน์