Previous
Next

ต่ออายุหนังสือ

ตรวจสอบการลอกเลียน (ภาษาไทย)

ตรวจสอบการลอกเลียน (ภาษาอังกฤษ)

แนะนำหนังสือใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์-วันศุกร์, วันอาทิตย์
  • เปิดทำการ 9.00-17.00 น.
  • ปิดทำการวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย