Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

สำนักหอสมุด ขอขอบพระคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ.ดร.เซี่ย หมิงซุน ได้นำเชิญศ.ดร. Liang Chengyi จากมหา East China Jiaotong อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก มอบหนังสือเสริมความรู้ด้านกฎหมาย (เป็นภาษาจีน)ให้กับสำนักฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่มาใช้บริการห้องสมุด

สำนักหอสมุดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบริษัท OCLC จัดอบรมเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด ในการใช้ระบบ Ezproxy Analytics รองรับการให้บริการกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อสะดวก ต่อการสืบค้นข้อมูล

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 อ.ดร. กอบกุลยา งามเจริญมงคล และเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรสำหรับการจัดการห้องสมุด